សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តទស្សនាភាពយន្ត Hollywood ថ្មីៗអាចចូលមកកាន់គេហទំព័រ Dailymovie.us

Loading...

about us

First of all I want to say thanks you to visited http://www.kolabkhmer.com

For sure I am not good in English, but I want to try all my best to tell you something about kolabkhmer. kolabkhmer try to collect the good videos and movies in Khmer Dubbed for our visitors, but some hot and new movie not yet translate in to Khmer Dubbed so I just can bring you an English sub, I'm so sorry about it! We'll work hard to fill your demand to watching online movie.

http://www.kolabkhmer.com is not responsible for any content linked to or referred to in this site. None of the video files are hosted on our servers; they are indexed and embedded in a fashion similar to Google and other popular search engines. All clips are collected from and hosted by Google, Youtube, DailyMotion, Veoh, Megavideo, Youku, Blogcomvn, Stage6, MySpace, Bolt, Guba, OUOU, and many others respected providers. http://www.kolabkhmer.com is not liable for copyright by any country. If you believe your copyrighted content is showing on http://www.kolabkhmer.com, please take your DMCA take down notices directly to the video websites that are hosting your files.

Update On 01, August, 2017
Loading...